دروس ارایه شده ترم جاری مقطع کارشناسی در نیمسال اول 4001
   شماره و گروه  درس                 نام درس    کل    ع          نام استاد         زمان و مکان ارائهزمان و مکان امتحان
7707070_21 3 0 روفیان نائینی مهدی درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:30، درس(ت): چهار شنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1400.10.29      ساعت: 13:00-16:00
7707073_21 3 0 جزیرییان ایرج درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1400.10.25     ساعت: 07:30-10:00
7707074_21 عملیات نقشه برداری مسیر و زیرزمینی 1 1 صبایی ماسوله جواد درس(ع): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ع): دو شنبه 10:30-12:30  
7707074_22 عملیات نقشه برداری مسیر و زیرزمینی 1 1 صبایی ماسوله جواد درس(ع): چهار شنبه 09:00-10:30، درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:30  
7707077_21 جبر خطی 3 0 ملک محمدرضا درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1400.10.27     ساعت: 07:30-10:00
7707079_21 هندسه دیفرانسیل 2 0 علی زاده الیزئی محمد مهدی درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1400.10.22      ساعت: 07:30-10:00
7707080_21 مبانی ژئودزی 3 0 روفیان نائینی مهدی درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1400.10.25     ساعت: 07:30-10:00
7707082_21 ژئودزی ماهواره ای و عملیات 3 1 مشهدی حسین علی مسعود درس(ت): شنبه 07:30-09:00،             درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1400.10.25     ساعت: 07:30-10:00
7707083_21 ژئودزی فیزیکی 3 0 عامریان یزدان درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1400.10.18         ساعت: 07:30-10:00
7707085_21
نقشه برداری ساختمان و ثبتی
و عملیات
3 1 حاجی آقاجانی سعید درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ع): یک شنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1400.11.02      ساعت: 07:30-10:00
7707089_21 فتوگرامتری تحلیلی 3 0 ولدان زوج محمدجواد درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1400.10.27     ساعت: 07:30-10:00
7707092_21 پردازش تصاویر رقومی 3 0 مقصودی مهرانی یاسر درس(ت): شنبه 17:30-19:30، درس(ت): یک شنبه 17:30-19:30 تاریخ: 1400.10.21      ساعت: 07:30-10:00
7707093_21 سنجش از دور 3 0 صاحبی محمودرضا درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1400.10.18      ساعت: 13:00-16:00
7707094_21 عملیات سنجش از دور 1 1 گودرزی روح اله درس(ع): یک شنبه 15:30-17:30  
7707094_22 عملیات سنجش از دور 1 1 گودرزی روح اله درس(ع): سه شنبه 15:30-17:30  
7707095_21 پویشگرهای لیزری و عملیات 3 1 محمدزاده علی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00، درس(ع): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1400.10.20      ساعت: 07:30-10:00
7707096_21 کارتوگرافی 2 0 آل شیخ علی اصغر درس(ت): شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1400.10.20          ساعت: 07:30-10:00
7707097_21 عملیات کارتوگرافی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): شنبه 13:30-15:30  
7707097_22 عملیات کارتوگرافی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): شنبه 15:30-17:30  
7707097_23 عملیات کارتوگرافی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): شنبه 07:30-09:00  
7707098_21 سیستم اطلاعات مکانی 2 0 طالعی محمد درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1400.10.29        ساعت: 13:00-16:00
7707099_21 عملیات سیستم اطلاعات مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): شنبه 10:30-12:30  
7707099_22 عملیات سیستم اطلاعات مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): دو شنبه 07:30-09:00  
7707099_23 عملیات سیستم اطلاعات مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): دو شنبه 09:00-10:30  
7707106_21 برنامه ریزی شهری 2 0 کریمی محمد درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1400.10.29        ساعت: 07:30-10:00
7707108_21 پایگاه داده 2 0 مسگری سقزلو محمدسعدی درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1400.11.03      ساعت: 13:00-16:00
7707111_21 زبان تخصصی 2 0 علی زاده الیزئی محمد مهدی درس(ت): شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1400.11.03      ساعت: 07:30-10:00
7707112_21 فتوگرامتری برد کوتاه و عملیات 3 1 ورشوساز مسعود درس(ت): شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1400.10.28     ساعت: 07:30-10:00
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/19
تعداد بازدید:
320
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.