دروس ارایه شده ترم جاری گروه ژئودزی در نیمسال دوم 3992

شماره و گروه درس

نام درس

کل

ع

نام استاد

زمان و مکان ارائه

زمان و مکان امتحان

7728194_21

ژئودینامیک

3

0

روفیان نائینی مهدی

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

تاریخ: 1400.03.22 ساعت: 08:00-10:30

7728195_21

ژئودزی دینامیکی ماهواره ای

3

0

علی زاده الیزئی محمد مهدی

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30، درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30

تاریخ: 1400.03.26 ساعت: 08:00-10:30

7728196_21

ارتفاع سنجی ماهواره ای

3

0

جزیرییان ایرج

درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30

تاریخ: 1400.03.31 ساعت: 08:00-10:30

7728205_21

سنجش از دور با استفاده از سیستم های ماهواره ای ناوبری جهانی

3

0

عامریان یزدان

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

تاریخ: 1400.04.06 ساعت: 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/22
تعداد بازدید:
269
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.