دروس ارایه شده ترم جاری گروه فتوگرامتری درنیمسال دوم 3992

شماره و گروه درس

نام درس

کل

ع

نام استاد

زمان و مکان ارائه

زمان و مکان امتحان

7729130_21

کاربرد رباتیک در مهندسی ژئوماتیک

3

0

حسینی نوه علی

درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

تاریخ: 1400.04.02 ساعت: 08:00-10:30

7729132_21

رادارگرامتری

3

0

مقصودی مهرانی یاسر

درس(ت): شنبه 10:30-12:30، درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30

تاریخ: 1400.04.05 ساعت: 08:00-10:30

7729135_21

فتوگرامتری پهپاد مبنا

3

0

ورشوساز مسعود

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:30

تاریخ: 1400.03.24 ساعت: 08:00-10:30

7775005_21

فتوگرامتری فضایی

3

0

ولدان زوج محمدجواد

درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30

تاریخ: 1400.03.31 ساعت: 08:00-10:30

صفدری نژاد علیرضا

7775031_21

طیف سنجی و پردازش داده های ابرطیفی

3

0

مختارزاده مهدی

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

تاریخ: 1400.03.22 ساعت: 08:00-10:30

7775037_21

پویش گرهای لیزری پیشرفته: پردازش و کاربردها

3

0

محمدزاده علی

درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

تاریخ: 1400.03.26 ساعت: 08:00-10:30

7775042_21

کاربردهای اکولوژیکی سنجش ازدوربرای پایش زیست بوم

3

1

لطیفی هومن

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00

تاریخ: 1400.03.29 ساعت: 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/22
تعداد بازدید:
242
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.