دروس ارایه شده ترم جاری گروه سیستم اطلاعات مکانی در نیمسال دوم 3992

شماره و گروه درس

نام درس

کل

ع

نام استاد

زمان و مکان ارائه

زمان و مکان امتحان

7776085_21

سامانه های اطلاعات مکانی فراگستر

3

0

صادقی نیارکی ابوالقاسم

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

تاریخ: 1400.03.22 ساعت: 08:00-10:30

7776090_21

تحلیل مکانی پیشرفته در ISG

3

0

آل شیخ علی اصغر

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

تاریخ: 1400.03.24 ساعت: 08:00-10:30

صادقی نیارکی ابوالقاسم

7776093_21

تصمیم گیری چند معیاره مکانی

3

0

طالعی محمد

درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

تاریخ: 1400.03.26 ساعت: 08:00-10:30

7776096_21

سیستم های اطلاعات مکانی فراگیر و خدمات مکان مبنا

3

0

ملک محمدرضا

درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30

تاریخ: 1400.03.29 ساعت: 08:00-10:30

7776098_21

بهینه سازی مکانی با روش های فرا ابتکاری

3

0

مسگری سقزلو محمدسعدی

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

تاریخ: 1400.04.02 ساعت: 08:00-10:30

7776102_21

برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین

3

0

کریمی محمد

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30، درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:30

تاریخ: 1400.04.06 ساعت: 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/22
تعداد بازدید:
265
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.