دروس ارایه شده ترم جاری مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 4022

شماره و گروه درس نام درس کل ع نام استاد زمان و مکان ارائه زمان و مکان امتحان
7707070_21 مبانی نقشه برداری 3 0 پیله فروشها پرستو درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1403/03/27 ساعت: 08:00-10:30
7707071_21 عملیات مبانی نقشه برداری 1 1 صبایی ماسوله جواد درس(ع): دوشنبه 09:00-10:30، درس(ع): دوشنبه 10:30-12:30  
7707071_22 عملیات مبانی نقشه برداری 1 1 صبایی ماسوله جواد درس(ع): چهارشنبه 09:00-10:30، درس(ع): چهارشنبه 10:30-12:30، درس(ع): چهارشنبه 13:30-15:30  
7707072_21 مصالح ساختمانی 2 0 ویسه سهراب درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1403/04/11 ساعت: 08:00-10:30
7707075_21 زیرسازی و روسازی راه 2 0 خدادادی مجتبی درس(ت): دوشنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1403/04/12 ساعت: 08:00-10:30
7707076_21 روش های اجرای ساختمان 2 0 جهان محمدی عاطفه درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1403/03/29 ساعت: 08:00-10:30
7707078_21 تئوری برآورد 3 0 مشهدی حسین علی مسعود درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1403/03/27 ساعت: 08:00-10:30
7707081_21 ژئودزی هندسی 3 0 علی زاده الیزئی محمد مهدی درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/03/26 ساعت: 08:00-10:30
7707084_21 نقشه برداری ژئودتیک و عملیات 3 1 وثوقی بهزاد درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): چهارشنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1403/03/30 ساعت: 08:00-10:30
7707086_21 هیدروگرافی 2 0 جزیرییان ایرج درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1403/04/13 ساعت: 08:00-10:30
7707087_21 مبانی فتوگرامتری 3 0 مختارزاده مهدی درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/04/10 ساعت: 08:00-10:30
7707088_21 عملیات مبانی فتوگرامتری 1 1 محمدزنجانی پور الناز درس(ع): سه شنبه 10:30-12:30  
7707088_22 عملیات مبانی فتوگرامتری 1 1 محمدزنجانی پور الناز درس(ع): چهارشنبه 09:00-10:30  
7707088_23 عملیات مبانی فتوگرامتری 1 1 محمدزنجانی پور الناز درس(ع): چهارشنبه 10:30-12:30  
7707088_24 عملیات مبانی فتوگرامتری 1 1 محمدزنجانی پور الناز درس(ع): چهارشنبه 13:30-15:30  
7707088_25 عملیات مبانی فتوگرامتری 1 1 محمدزنجانی پور الناز درس(ع): چهارشنبه 07:30-09:00  
7707089_21 فتوگرامتری تحلیلی 3 0 ولدان زوج محمدجواد درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/04/13 ساعت: 08:00-10:30
7707090_21 کاربردهای فتوگرامتری 3 0 عبادی حمید درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/04/06 ساعت: 08:00-10:30
7707091_21 عملیات کاربردهای فتوگرامتری 1 1 محمدزنجانی پور الناز درس(ع): شنبه 10:30-12:30  
7707091_22 عملیات کاربردهای فتوگرامتری 1 1 محمدزنجانی پور الناز درس(ع): سه شنبه 09:00-10:30  
7707094_21 عملیات سنجش از دور 1 1 اساتید گروه آموزشی درس(ع): سه شنبه 15:30-17:30  
7707094_22 عملیات سنجش از دور 1 1 اساتید گروه آموزشی درس(ع): سه شنبه 13:30-15:30  
7707100_21 تحلیل های مکانی 2 0 ملک محمدرضا درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1403/04/09 ساعت: 08:00-10:30
7707101_21 عملیات تحلیل های مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): شنبه 13:30-15:30  
7707101_22 عملیات تحلیل های مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): شنبه 09:00-10:30  
7707101_23 عملیات تحلیل های مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): دوشنبه 07:30-09:00  
7707101_24 عملیات تحلیل های مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): دوشنبه 09:00-10:30  
7707102_21 حد نگاری 2 0 مسگری سقزلو محمدسعدی درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1403/04/02 ساعت: 08:00-10:30
7707103_21 مدیریت پروژه 2 0 کریمی محمد درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/04/11 ساعت: 08:00-10:30
7707105_21 کاربردهای سیستم اطلاعات مکانی 2 0 آل شیخ علی اصغر درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1403/03/29 ساعت: 08:00-10:30
7707107_21 آمایش سرزمین 2 0 پیله فروشها پرستو درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1403/04/04 ساعت: 08:00-10:30
7707115_21 میکروژئودزی 2 0 وثوقی بهزاد درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1403/03/26 ساعت: 08:00-10:30
7707118_21 جزر و مد 2 0 جزیرییان ایرج درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/04/03 ساعت: 08:00-10:30
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/23
تعداد بازدید:
1703
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.