دروس ارایه شده ترم جاری مقطع کارشناسی در نیمسال اول 4021
شماره و گروه درس نام درس کل ع نام استاد زمان و مکان ارائه زمان و مکان امتحان
7707073_21 نقشه برداری مسیر و زیرزمینی 3 0 جزیرییان ایرج درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1402/10/30 ساعت: 08:00-10:30
7707074_21 عملیات نقشه برداری مسیر و زیرزمینی 1 1 صبایی ماسوله جواد درس(ع): دوشنبه 09:00-10:30، درس(ع): دوشنبه 10:30-12:30،  
7707074_22 عملیات نقشه برداری مسیر و زیرزمینی 1 1 صبایی ماسوله جواد درس(ع): چهارشنبه 09:00-10:30، درس(ع): چهارشنبه 10:30-12:30،  
7707077_21 جبر خطی 3 0 صادقی الهه درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/10/25 ساعت: 08:00-10:30
7707078_21 تئوری برآورد 3 0 مشهدی حسین علی مسعود درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/10/24 ساعت: 08:00-10:30
7707079_21 هندسه دیفرانسیل 2 0 علی زاده الیزئی محمد مهدی درس(ت): شنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1402/10/27 ساعت: 08:00-10:30
7707080_21 مبانی ژئودزی 3 0 پیروزنیا محمود درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1402/10/30 ساعت: 08:00-10:30
7707081_21 ژئودزی هندسی 3 0 علی زاده الیزئی محمد مهدی درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1402/10/27 ساعت: 08:00-10:30
7707082_21 ژئودزی ماهواره ای و عملیات 3 1 مشهدی حسین علی مسعود درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/10/30 ساعت: 08:00-10:30
7707083_21 ژئودزی فیزیکی 3 0 عامریان یزدان درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/10/23 ساعت: 08:00-10:30
7707085_21 نقشه برداری ساختمان و ثبتی و عملیات 3 1 جزیرییان ایرج درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1402/11/07 ساعت: 08:00-10:30
7707086_21 هیدروگرافی 2 0 جزیرییان ایرج درس(ت): چهارشنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1402/11/08 ساعت: 08:00-10:30
7707089_21 فتوگرامتری تحلیلی 3 0 ولدان زوج محمدجواد درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/11/02 ساعت: 08:00-10:30
7707092_21 پردازش تصاویر رقومی 3 0 مناقبی طیبه درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دوشنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1402/10/26 ساعت: 08:00-10:30
7707093_21 سنجش از دور 3 0 صاحبی محمودرضا درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/10/23 ساعت: 13:30-16:30
7707095_21 پویشگرهای لیزری و عملیات 3 1 محمدزاده علی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/10/25 ساعت: 08:00-10:30
7707096_21 کارتوگرافی 2 0 طالعی محمد درس(ت): شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/11/04 ساعت: 08:00-10:30
7707097_21 عملیات کارتوگرافی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): شنبه 13:30-15:30  
7707097_22 عملیات کارتوگرافی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): شنبه 15:30-17:30  
7707097_23 عملیات کارتوگرافی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): شنبه 09:00-10:30  
7707098_21 سیستم اطلاعات مکانی 2 0 کریمی محمد درس(ت): دوشنبه 15:30-17:30 تاریخ: 1402/11/04 ساعت: 08:00-10:30
7707099_21 عملیات سیستم اطلاعات مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): شنبه 10:30-12:30  
7707099_22 عملیات سیستم اطلاعات مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): یک شنبه 09:00-10:30  
7707099_23 عملیات سیستم اطلاعات مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): سه شنبه 07:30-09:00  
7707099_24 عملیات سیستم اطلاعات مکانی 1 1 سیلاوی طلوع درس(ع): یک شنبه 10:30-12:30  
7707106_21 برنامه ریزی شهری 2 0 پیله فروشها پرستو درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1402/11/04 ساعت: 08:00-10:30
7707108_21 پایگاه داده 2 0 مسگری سقزلو محمدسعدی درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/11/08 ساعت: 08:00-10:30
7707110_21 برنامه سازی کامپیوتر پیشرفته 2 0 پیله فروشها پرستو درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/11/07 ساعت: 08:00-10:30
7707111_21 زبان تخصصی 2 0 لطیفی هومن درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1402/11/03 ساعت: 08:00-10:30
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/08/20
تعداد بازدید:
1291
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.