دروس ارایه شده ترم جاری گروه فتوگرامتری و سنجش از دور درنیمسال اول4021
 
شماره و گروه درس نام درس کل ع نام استاد زمان و مکان ارائه زمان و مکان امتحان
7729049_21 فتوگرامتری رقومی 3 0 عبادی حمید درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30، درس(ت): چهارشنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/11/08 ساعت: 08:00-10:30
7729098_21 فتوگرامتری بردکوتاه 3 0 حسینی نوه علی درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1402/10/30 ساعت: 08:00-10:30
ورشوساز مسعود
7729100_21 منطق فازی وشبکه های عصبی درفتوگرامتری وسنجش ازدور 3 0 مختارزاده مهدی درس(ت): شنبه 09:00-10:30، درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/10/27 ساعت: 08:00-10:30
7775002_21 فیزیک سنجش از دور 3 0 محمدزاده علی درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1402/10/25 ساعت: 08:00-10:30
7775005_21 فتوگرامتری فضایی 3 0 ولدان زوج محمدجواد درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30، درس(ت): چهارشنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1402/10/23 ساعت: 08:00-10:30
صفدری نژاد علیرضا
7775030_21 تشخیص الگو از تصاویر سنجش از دور 3 0 مناقبی طیبه درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/11/02 ساعت: 08:00-10:30
7775041_21 تشخیص تغییرات و بروزرسانی نقشه در فتوگرامتری و سنجش از دور 3 0 صاحبی محمودرضا درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1402/10/26 ساعت: 08:00-10:30
7775043_21 مطالعات پوشش گیاهی مبتنی بر فتو گرامتری و سنجش از دور 3 0 لطیفی هومن درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30، درس(ت): چهارشنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1402/11/04 ساعت: 08:00-10:30
تاریخ به روز رسانی:
1402/08/20
تعداد بازدید:
879
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.