دروس ارایه شده ترم جاری گروه فتوگرامتری و سنجش از دور درنیمسال دوم 4022
شماره و گروه درس نام درس کل ع نام استاد زمان و مکان ارائه زمان و مکان امتحان
7729130_21 کاربرد رباتیک در مهندسی ژئوماتیک 3 0 حسینی نوه علی درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): چهارشنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1403/04/09 ساعت: 08:00-10:30
7729132_21 رادارگرامتری 3 0 بابایی ساسان درس(ت): دوشنبه 15:30-17:30، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1403/04/02 ساعت: 08:00-10:30
7729138_21 فتو گرامتری پزشکی 3 0 حسینی نوه علی درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/04/13 ساعت: 08:00-10:30
7775005_21 فتوگرامتری فضایی 3 0 ولدان زوج محمدجواد درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30، درس(ت): چهارشنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1403/04/11 ساعت: 08:00-10:30
صفدری نژاد علیرضا
7775028_21 سنجش از دور مایکروویو 3 0 صاحبی محمودرضا درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/03/26 ساعت: 08:00-10:30
7775031_21 طیف سنجی و پردازش داده های ابرطیفی 3 0 مختارزاده مهدی درس(ت): یک شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دوشنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1403/04/04 ساعت: 08:00-10:30
7775037_21 پویش گرهای لیزری پیشرفته: پردازش و کاربردها 3 0 محمدزاده علی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30 تاریخ: 1403/03/30 ساعت: 08:00-10:30
7775042_21 کاربردهای اکولوژیکی سنجش ازدوربرای پایش زیست بوم 3 1 لطیفی هومن درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30، درس(ع): چهارشنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1403/04/06 ساعت: 08:00-10:30
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/23
تعداد بازدید:
1266
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.