دروس ارایه شده ترم جاری گروه ژئودزی در نیمسال دوم 4022
  
شماره و گروه درس نام درس کل ع نام استاد زمان و مکان ارائه زمان و مکان امتحان
7728195_21 ژئودزی دینامیکی ماهواره ای 3 0 علی زاده الیزئی محمد مهدی درس(ت): یک شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 تاریخ: 1403/03/27 ساعت: 08:00-10:30
7728196_21 ارتفاع سنجی ماهواره ای 3 0 جزیرییان ایرج درس(ت): یک شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/04/04 ساعت: 08:00-10:30
7728205_21 سنجش از دور با استفاده از سیستم های ماهواره ای ناوبری جهانی 3 0 عامریان یزدان درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30، درس(ت): دوشنبه 10:30-12:30 تاریخ: 1403/04/13 ساعت: 08:00-10:30
7729132_21 رادارگرامتری 3 0 بابایی ساسان درس(ت): دوشنبه 15:30-17:30، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00 تاریخ: 1403/04/02 ساعت: 08:00-10:30
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/23
تعداد بازدید:
1586
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.